PN - PT 9:00 - 17:00

 • Home
 • Privacy Policy

Regulamin serwisu OneCredit.pl

Regulamin strony określa zasady korzystania z niej przez użytkowników oraz reguluje prawa i obowiązki strony i użytkowników.


Regulamin serwisu

I. Uwagi ogólne

 

OneCredit.pl jest serwisem internetowym. Każda osoba która przystępuje do korzystania z serwisu OneCredit.pl tym samym przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego regulaminu. Serwis OneCredit.pl jest stroną internetową zawierającą informacje na temat szeroko pojętego rynku finansowego. Informacje i materiały w nim zawarte w części pochodzą od osób trzecich oraz od instytucji współpracujących z OneCredit.pl i prowadzący stronę nie ingeruje w ich treść, z zastrzeżeniem innych postanowień regulaminu. OneCredit.pl nie jest zarejestrowanym tytułem prasowym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo Prasowe. OneCredit.pl zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości OneCredit.pl

.

II. Odpowiedzialność użytkownika

 

Korzystanie z OneCredit.pl podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.

 

Użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie straty i szkody powstałe na skutek jego zawinionych działań lub zaniechań oraz zaspokoić roszczenia osób trzecich, także dochodzone przed sądem, skierowane przeciw OneCredit.pl, a związane z jego zachowaniem niezgodnym z niniejszym regulaminem lub w inny sposób nagannym.

 

III. Odpowiedzialność OneCredit

 

W przypadku otrzymania uzasadnionych wiadomości, iż w serwisie OneCredit.pl znajdują się treści i materiały naruszające prawo albo uzasadnione interesy lub dobra osobiste osób trzecich OneCredit podejmie odpowiednie działania zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. W szczególności podstawą do podjęcia takich działań jest uprawdopodobnienie takich okoliczności w znacznym stopniu albo prawomocny wyrok właściwego Sądu.

 

OneCredit nie jest zobowiązany do przechowywania kopii zapasowych zawierających jakiekolwiek materiały przesłane bądź opublikowane w serwisie, za wyjątkiem przypadków określonych w przepisach szczególnych.

 

Informacje zawarte w OneCredit.pl nie stanowią reklamy, oferty ani rekomendacji do zakupu lub sprzedaży papierów wartościowych, jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, produktów bankowych i ubezpieczeniowych ani jakichkolwiek innych produktów finansowych czy materialnych o których mowa w tych informacjach.

 

Informacje przedstawione w OneCredit.pl pozyskiwane są z ogólnie dostępnych źródeł lub od stron trzecich uprawnionych do udostępniania takich informacji. OneCredit.pl dokłada wszelkich starań, aby informacje te były rzetelne i aktualne, nie gwarantuje jednak, że każda informacja spełnia warunki dokładności, rzetelności, terminowości oraz kompletności i że może być wykorzystana w dowolnym celu przez użytkownika. OneCredit.pl zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji zawartych w serwisie OneCredit.pl oraz za informacje pochodzące od innych osób niż OneCredit.pl

 

Wszelkie informacje publikowane przez OneCredit.pl nie są w żadnym zakresie czynnościami pomocy podatkowego, prawnego, finansowego, ubezpieczeniowego czy inwestycyjnego. Użytkownicy zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji, przed podjęciem decyzji skutkujących zaciągnięciem zobowiązań finansowych, powinni wnikliwie rozważyć swoją sytuację majątkową, potrzeby i oczekiwania oraz szczegółowo zapoznać się z treścią zawieranej umowy, w szczególności w odniesieniu do praw i obowiązków, w tym opłat, a w miarę potrzeby, skorzystać z porad świadczonych przez wykwalifikowane osoby.

 

Wszystkie informacje są przekazywane bezpłatnie i są dostępne powszechnie dla każdego użytkownika Internetu. Informacje, porady, odpowiedzi ekspertów ani jakiekolwiek inne informacje zawarte w OneCredit.pl nie stanowią oficjalnej wykładni prawa.

 

OneCredit dokłada wszelkich starań, aby treści rozpowszechniane przez użytkowników lub inne osoby w jakimkolwiek miejscu na stronach OneCredit.pl były zgodne z prawem, jednak nie gwarantuje, że każda treść pochodząca od użytkowników lub innych osób będzie spełniać powyższe warunki, jak również, że działania wskazanych powyżej osób nie będą naruszać praw autorskich lub jakichkolwiek praw osób trzecich. OneCredit.pl ma prawo korygować zawartość strony internetowej www.OneCredit.pl w dowolnym czasie. OneCredit.pl  dokłada wszelkich starań aby na bieżąco eliminować ewentualne opóźnienia, błędy lub niekompletność informacji, jak też zakłócenia w działaniu strony internetowej www.OneCredit.pl.

 

OneCredit.pl zastrzega możliwość braku bieżącej eliminacji ewentualnych opóźnień, błędów lub niekompletności informacji w związku ze zdarzeniami  będącymi następstwem okoliczności za które OneCredit.pl nie ponosi odpowiedzialności. OneCredit.pl nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej www.OneCredit.pl, ani za ich wykorzystanie przez osoby trzecie. Niniejsza strona internetowa www.OneCredit.pl ma charakter wyłącznie informacyjny.

 

IV. Partnerzy OneCredit

 

OneCredit publikuje bannery, teasery i linki do innych stron i serwisów internetowych. Odnośniki takie mogą prowadzić do właścicieli reklam, dostawców treści bądź partnerów (podmiotów współpracujących), którzy mogą w wyniku umów korzystać z logo OneCredit.pl i/lub stylu, wspólnej marki. OneCredit nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji zawartych na stronach partnerów współpracujących. Korzystając z banneru lub linku użytkownik przechodzi na stronę należącą do innego właściciela. OneCredit nie ponosi odpowiedzialności za dostawę bądź jakość jakichkolwiek towarów bądź usług sprzedawanych bądź reklamowanych za pośrednictwem lub na stronach OneCredit.pl (gwarancja, rękojmia), ponieważ sprzedawcą albo usługodawcą jest inny podmiot.

 

OneCredit nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności i ochronę danych osobowych swoich partnerów. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących polityki prywatności partnerów OneCredit.pl, należy odwiedzić stronę partnera oraz zapoznać się dokładnie z daną polityką prywatności. OneCredit nie kontroluje ani nie ponosi odpowiedzialności za treści pojawiające się na stronach swoich partnerów. OneCredit nie ponosi odpowiedzialności za skutki użycia wszelkich informacji lub materiałów dostępnych na stronach partnerów współpracujących.


V. Zastrzeżenia techniczne

 

OneCredit dokłada wszelkich starań, aby informacje przesyłane za pośrednictwem strony OneCredit.pl dotarły do użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej, jednak ze względu na techniczne ograniczenia OneCredit nie może gwarantować, że informacje przesyłane za pośrednictwem strony OneCredit.pl dotrą do użytkownika w sposób  bezbłędny, kompletny i pełny.

 

OneCredit dołoży wszelkich starań, aby jakakolwiek transmisja danych za pomocą Internetu byłą bezpieczna tzn. aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem tajemnicy, całości i kompletności przesyłanych danych, niemniej nie gwarantuje, że transmisja taka będzie bezpieczna. OneCredit nie gwarantuje, że prawidłowego działania systemu transmisji, w tym w przypadku opóźnień i zakłóceń przesyłu informacji będących następstwem okoliczności, za które OneCredit nie ponosi odpowiedzialności.

 

OneCredit nie gwarantuje bezpieczeństwa informacjom do niego przesyłanym. Dlatego wszelkie takie transmisje są realizowane na własne ryzyko osoby przesyłającej informacje.

 

VI. Prawa autorskie

 

W celu uzyskania zgody na wykorzystanie zawartości serwisu, należy się z kontaktować z OneCredit.pl pod adresem info@OneCredit.pl .

Korzystanie z materiałów opublikowanych w serwisie OneCredit.pl w celu innym niż do użytku osobistego a więc do kopiowania, powielania, wykorzystywania w innych publikacjach w całości lub w części odbywa się na ogólnych zasadach prawa prasowego i autorskiego.

 

Wszelkie znaki towarowe, handlowe, firmowe które występują na stronach OneCredit.pl. podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach. W przypadku wystąpienia szkody z powodu naruszenia którejkolwiek z powyższych zasad przez użytkownika, będzie on zobowiązany naprawienia szkody OneCredit na zasadach ogólnych.

 

V. Postanowienia końcowe

 

Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszego regulaminu rozstrzygają właściwe sądy powszechne. OneCredit.pl zachowuje prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu. Zmieniony Regulamin będzie dostępny w serwisie OneCredit.pl od momentu jego zmiany wraz z zaznaczeniem zachodzących zmian. Zmiany Regulaminu nie odnoszą skutku wobec praw lub obowiązków użytkowników powstałych w związku z korzystaniem z serwisu przed jego zmianą, chyba że są korzystniejsze dla użytkowników. Dotychczasowy Regulamin dostępny jest w OneCredit.pl i będzie przekazywany zainteresowanemu użytkownikowi bezpłatnie na każde żądanie skierowane mailem na adres: info@onecredit.pl

 

Do pobrania

Polityka prywatności

1. Informacje ogólne

 

Operatorem Serwisu www.onecredit.pl jest MILLON Kamil Łęczek, NIP 6783006423.

 

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
 

 • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
 • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).
 • Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Nazwa.pl, funkcjonującego pod adresem www.nazwa.pl

 

2. Informacje w formularzach

 

 • Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 • Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 • Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
 • Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia, kontaktu informacyjnego, usługi analizy umowy kredytowej lub kontaktu handlowego.

 

Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje. Odbiorcami danych z formularza kontaktowego mogą być nasi pracownicy, partnerzy oraz inne osoby lub kancelarie prawne działające na zlecenie serwisu.

 

Udostępnienie dokumentów przez Użytkownika jest równoznaczne z udzieleniem zgody na przekazanie danych osobowych do OneCredit.pl w celu realizacji wybranej usługi (na podstawie art. 6, ust 1lit b RODO). Użytkownik w celu realizacji usługi Analizy może dokonać częściowej anonimizacji danych osobowych przekazanej Umowy kredytowej. Danymi niezbędnymi do dokonania usługi Analizy są podstawowe 3 dane dotyczące warunków na jakich został udzielony kredyt, data jego zawarcia oraz imię i nazwisko (imiona i nazwiska kredytobiorców) oraz adres e-mail do zwrotnego kontaktu z Użytkownikiem.

 

3. Informacja o plikach cookies

 

Serwis korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 

 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

 

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

 

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

 

Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.

 

Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

 

4. Logi serwera

 

Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

 

 • czas nadejścia zapytania,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • Informacje o adresie IP.
 • Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 • Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

 

5. Udostępnienie danych.

 

Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

 

6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami: