PN - PT 9:00 - 17:00

Co to jest cesja wierzytelności i jak działa?


Cesja wierzytelności to proces przeniesienia prawa do wierzytelności z jednej osoby na drugą. Wierzytelność to z kolei prawo do żądania od dłużnika wykonania określonego świadczenia (np. zapłacenia określonej sumy pieniędzy). Wierzytelność może dotyczyć różnych rodzajów zobowiązań, takich jak umowy kupna-sprzedaży, umowy najmu, umowy pożyczki, faktury, czy też orzeczeń sądowych.

 

Cesja wierzytelności może dotyczyć całej lub części wierzytelności, w zależności od umowy między stronami. Przeniesienie wierzytelności następuje w drodze umowy między wierzycielem a cesjonariuszem, czyli osobą, która nabywa prawa do wierzytelności. Dłużnik, czyli osoba zobowiązana do wykonania świadczenia, jest zobowiązany wykonać je na rzecz cesjonariusza.

 

Procedury cesji wierzytelności mogą być różne w zależności od rodzaju wierzytelności i umowy między stronami. W przypadku cesji faktoringowej, cesjonariusz może wykupić wierzytelność od wierzyciela po wcześniejszym skontaktowaniu się z dłużnikiem i potwierdzeniu terminów płatności. W przypadku cesji zastawowej, cesjonariusz może nabyć wierzytelność poprzez zastawienie majątku dłużnika.

 

Cesja wierzytelności niesie ze sobą szereg korzyści dla różnych stron umowy. Dla wierzyciela korzyścią jest pozbycie się wierzytelności i uzyskanie natychmiastowej płatności, co może być korzystne dla bieżącej działalności lub potrzeb inwestycyjnych. Dla cesjonariusza korzyścią jest możliwość uzyskania dodatkowych środków pieniężnych poprzez nabywanie wierzytelności o niższej wartości i wykorzystanie ich w inwestycjach lub na potrzeby działalności. Dla dłużnika korzyścią jest łatwiejsze negocjowanie warunków spłaty wierzytelności z cesjonariuszem niż z wierzycielem.

 

Cesja wierzytelności ma również swoje zasady i ryzyka, z którymi należy się zapoznać przed jej dokonaniem. Zasady te regulowane są przez Kodeks cywilny oraz inne przepisy prawne. W przypadku nieprawidłowo przeprowadzonej cesji wierzytelności, dłużnik może nie być w stanie uregulować swojego zobowiązania, co z kolei skutkuje stratami dla cesjonariusza i wierzyciela.

 

Cesja wierzytelności może przynosić korzyści dla różnych stron umowy. Dla wierzyciela korzyścią jest pozbycie się wierzytelności i uzyskanie natychmiastowej płatności, co może być korzystne dla bieżącej działalności lub potrzeb inwestycyjnych. Dla cesjonariusza korzyścią jest możliwość uzyskania dodatkowych środków pieniężnych poprzez nabywanie wierzytelności o niższej wartości i wykorzystanie ich w inwestycjach lub na potrzeby działalności. Dla dłużnika korzyścią jest łatwiejsze negocjowanie warunków spłaty wierzytelności z cesjonariuszem niż z wierzycielem.

 

Istnieją jednak również pewne ryzyka związane z cesją wierzytelności. Jeśli cesja zostanie przeprowadzona nieprawidłowo, dłużnik może nie być w stanie uregulować swojego zobowiązania, co z kolei skutkuje stratami dla cesjonariusza i wierzyciela. Dlatego warto dokładnie zapoznać się z przepisami prawa dotyczącymi cesji wierzytelności oraz skonsultować się z doświadczonym prawnikiem lub doradcą finansowym przed przystąpieniem do tego procesu.

 

W Polsce cesja wierzytelności jest uregulowana przez Kodeks cywilny oraz inne przepisy prawne. Przykładowo, Kodeks cywilny określa, że cesja wierzytelności wymaga zachowania formy pisemnej, a przeniesienie wierzytelności nie może naruszać praw osób trzecich.

 

Podsumowując, cesja wierzytelności to proces, który pozwala na przeniesienie prawa do wierzytelności z jednej osoby na drugą. W przypadku prawidłowo przeprowadzonej cesji, może ona przynieść korzyści dla różnych stron umowy. Jednak warto pamiętać, że proces ten ma również swoje zasady i ryzyka, które należy dokładnie poznać przed podjęciem decyzji o przeprowadzeniu cesji wierzytelności.

 

 

KREDYT DLA SPÓŁEK ZOO

  • Uproszczone procedury
  • Bez BIK prezesa i udziałowców
  • Wniosek i decyzja 100% online

Szukasz kredytu?

Sprawdź dostępne oferty finansowania dla Twojej firmy!